Według Arendorfa i Walkera

Jak już wspomniano, Candida albicans spotyka się u osób zdrowych nie użytkujących protez, ale znacznie częściej i większą liczbę kolonii u użytkowników protez ruchomych z objawami stomatopatii protetycznej. Candida albicans w postaci blastosporowej jest wykrywany w ilości od 10 do 50% wśród zdrowej populacji.

Według Arendorfa i Walkera liczba zdrowych nosicieli Candida albicans jest większa wśród palaczy tytoniu oraz występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn. U tych nosicieli grzyby drożdżopodobne nie wywołują żadnych objawów, ale w pewnych warunkach mogą się one gwałtownie namnażać, stając się przyczyną lokalnych zakażeń, w czasie których rozwijają się formy nitkowatej grzybni (postać pseudomycelial- na). W pewnych, na szczęście rzadkich przypadkach, kiedy immunologiczny system organizmu jest uszkodzony, infekcja rozprzestrzenia się- na organy wewnętrzne, a rokowanie jest dla chorego niepomyślne (Axell i Rundquist 1983).

Infekcja grzybami drożdżopodobnymi rozwija się u osób z chorobą nowotworową, po podawaniu antybiotyków, sulfonamidów i kortykoste- roidów oraz leków immunosupresyjnych. Lokalne warunki, jakie stwarza płyta protezy (większa wilgotność i podwyższona temperatura), zaleganie resztek pokarmowych, uraz mechaniczny sprzyjają rozplemowi grzybów drożdżopodobnych. Liczba wykrywanych infekcji u użytkowników protez, podawana przez różnych autorów, różni się w zależności od daty przeprowadzanych badań i stosowanych metod. Procent infekcji grzybiczych jest wyraźnie wyższy w badaniach prowadzonych w ostatnim okresie. Lyon i Chick w roku 1957 wykryli obecność Candida u 72% pacjentów ze stomatopatią protetyczną. Cawson w roku 1965 u 93%, Davenport w 1970 u 98%, Spiechowicz i Weyman w 1971 u 90’% zaś Bergendal w roku 1979 aż u 100%. Najczęściej spotykanymi grzybami drożdżopodobnymi były Candida albicans, Candida tro-picalis i Torulopsis glabrata. Należy również podkreślić, że liczba kolonii omawianych grzybów wykrywanych u osobników ze stomatopatią protetyczną jest znacznie większa niż u użytkowników protez bez objawów stomatopatii i w porównaniu z grupą kontrolną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>