Utrata zęba mlecznego

Utratę zęba mlecznego uważa się za przedwczesną, jeśli wypada ona przynajmniej na rok przed wyrżnięciem się zęba stałego. Utratę zębów stałych z ortodontycznego punktu widzenia można uważać za przedwczesną, szczególnie gdy przypadnie ona na okres wzrostu i kształtowania się szczęki 1 żuchwy.

Rodzaj zaburzeń narządu żucia, występujących po przedwćzesnej utracie zębów, zależy przede wszystkim od okresu rozwojowego pacjenta, ilości i rodzaju utraconych zębów oraz od ich umiejscowienia w szczęce i żuchwie.

Bezpośrednim skutkiem utraty zębów jest wolna przestrzeń na przebiegu luku zębowego. Pozostałe zęby ulegają przesunięciom i przechyleniom przednio-tylnym, poprzecznym i pionowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>