Przedłużająca się długość ludzkiego życia

Przedłużająca się długość ludzkiego życia i rozwój lecznictwa protetycznego sprawiły, że coraz więcej ludzi i przez coraz dłuższy czas użytkuje protezy ruchome płytowe. Kotilainen podaje, że w Finlandii około 40% dorosłej populacji użytkuje protezy ruchome, a w grupie wiekowej powyżej 76 lat liczba ta wzrasta do 89,6%. Budtz-Jorgensen i współprac, na podstawie badań epidemiologicznych przeprowadzonych w Danii stwierdzili występowanie stomatopatii protetycznej u 65% dorosłych użytkowników protez ruchomych. Według Deeley (cyt. Spiechowicz 1973) w St. Zjedli. AP rocznie wykonuje się około 10 milionów ruchomych uzupełnień protetycznych, z czego od 23 do 58% pacjentów źle toleruje użytkowane przez siebie protezy. W Polsce w ciągu roku wykonuje się około milion protez ruchomych, z których wiele jest źle tolerowanych przez pacjentów i liczba zmian w podłożu jest również bardzo duża. Z uwagi na powyższe, poznanie przyczyn powstawania stomatopatii protetycznych, metod ich rozpoznawania i różnicowania oraz profilaktyki i leczenia tego schorzenia jest bardzo istotne dla zdrowia jednostki i społeczeństwa.

Na podstawie obecnego stanu wiedzy (1986 rok) można wyróżnić trzy główne przyczyny powstawania stomatopatii protetycznych:

– 1) uraz mechaniczny,

– 2) infekcja grzybami drożdżopodobnymi,

– 3) oddziaływanie płytki protez (denture plaque).

Mniejsze znaczenie przypisuje się infekcji bakteryjnej, niefizjolo- gicznym warunkom, jakie stwarza płyta protezy, czynnikom chemiczno- -toksycznym, i w bardzo rzadkich przypadkach uczuleniu na tworzywo protezy. Ogólny stan zdrowia użytkownika protezy stomatologicznej może mieć istotny wpływ zarówno na powstawanie, jak i rozwój stomatopatii protetycznej. Należy jednak dodać, że zwykle więcej niż jeden czynnik jest przyczyną omawianego schorzenia i postawienie właściwego rozpoznania warunkuje skuteczność zastosowanej metody leczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>