Odnośnie do występowania formy grzybniowej

Szczególnie drugi wniosek Majewskiego wydaje się być bardzo interesujący, gdyż stanowi próbę wyjaśnienia mechanizmu powstawania intensywnego, rozlanego stanu zapalnego w przebiegu stomatopatii protetycznej powikłanej infekcją przez Candida albicans, trudno wytłuma- czalnego innymi przyczynami.

Odnośnie do występowania formy grzybniowej (pseudomycelialnej) Candida albicans stwierdzenia innych autorów nie są zgodne z badaniami Majewskiego. Powodem rozbieżności są być może różnice metodyczne i interpretacyjne. Arendorf i Walker również wykryli grzybniową, rze- komostrzępkową postać Candida u trzech zdrowych nosicieli tego gatunku grzyba, co wzbudziło ich wątpliwości, czy jest to rzeczywisty wskaźnik infekcji.

Czytaj wszystko

W celu potwierdzenia uczulenia

W celu potwierdzenia uczulenia na materiał protezy przeprowadza się próby uczuleniowe naśluzówkowe lub naskórkowe. Próby naśluzów- kowe są trudne w realizacji i interpretacji. Bardziej praktyczne, chociaż nie zawsze pewne, są próby naskórkowe, które polegają na przykładaniu domniemanego alergenu na skórę na okres 24-48 godzin i odczytywaniu wyników po 24, 48 i 72 godzinach. Ujemny wynik nie wyklucza, że badana substancja jest alergenem w razie odmiennego sposobu wykonania próby. Wynik dodatni nie zawsze świadczy o właściwościach uczulających danego materiału, gdyż może być rezultatem nieswoistego działania toksycznego. Najczęściej wykonuje się próby z 5, 10 i 50(% olejo^-

Czytaj wszystko

Carrel i Chialastri

Carrel i Chialastri proponują następujący podział, który może być pomocny w leczeniu protetycznym w wieku rozwojowym. Wyróżniają oni trzy klasy:

Powyższa klasyfikacja może służyć jako przewodnik w leczeniu protetycznym, które będzie się różniło w zależności od tego, czy brak dotyczy tylko zębów, czy również innych tkanek wewnątrz- lub zewnątrz- ustnych oraz czy jest on powikłany zaburzeniami zgryzu, wymagającymi, leczenia ortodontycznego.

Czytaj wszystko

Pomimo różnorodności chemicznych

Pomimo różnorodności chemicznych i innych środków czyszczących, reklamowanych przez producentów, najprostsze, a zarazem najskuteczniejsze jest oczyszczanie mechaniczne przy użyciu szczotki, wody i mydła. Inne środki mogą być polecane dla osób chorych, fizycznie niesprawnych lub nie lubiących poświęcać dużo czasu na higienę osobistą.

Stosowanie się do podanych w niniejszym rozdziale wskazówek może się przyczyniać do znacznego ograniczenia ubocznego działania protez i zachowania w dobrej kondycji zarówno jamy ustnej, jak i całego układu stomatognatycznego.

Czytaj wszystko

Niekorzystny wpływ na resztkowe uzębienie

W dalszym działaniu lekarz podczas planowania leczenia i konstrukcji protezy powinien brać pod uwagę wymogi profilaktyki i tak np. projektować kształt. przęsła mostu, aby umożliwiać swobodne oczyszczanie i samooczyszczanie przestrzeni pomiędzy członami mostu i przylegających do wyrostka zębodołowego. W protezach częściowych ząb sztuczny, przylegający do naturalnego, nie powinien kontaktować z nim płaszczyznowo, a tylko punktowo w celu odciążenia przyzębia. Proteza skrzydłowa dolna powinna być zaopatrzona w łuk podjęzykowy metalowy lub szynę ciągłą. Podjęzykowy łuk akrylowy, przylegający szczelnie do zębów i przyzębia, stwarza dla nich potencjalne zagrożenie i nie powinien być wykonywany w protezach przeznaczonych do długoczasowego użytkowania.

Czytaj wszystko

Leczenie chirurgiczne

Leczenie chirurgiczne polega na usunięciu przerosłej, chorobowo zmienionej tkanki. Można tego dokonać w miejscowym znieczuleniu przez mechaniczne odcięcie ostrym instrumentem lub przez elektrokoagula- cję. Pierwszy sposób jest dosyć kłopotliwy, gdyż przerosłe tkanki są bogato unaczynione i silnie krwawią podczas zabiegu, utrudniając dokładne jego przeprowadzenie. Elektrokoagulacja jest technicznie łatwiejsza do przeprowadzenia, ale gojenie utrudnione i trwa dosyć długo.

Czytaj wszystko

Różnicowanie stomatopatii protetycznych

Stany patologiczne błony śluzowej jamy ustnej mogą występować w przebiegu wielu schorzeń zarówno ogólnych, jak i miejscowych. Istnieje wiele chorób, w których obserwowane są stany zapalne błony śluzowej połączone z zapaleniami kątów ust, suchością lub ślinotokiem, pieczeniem czy zaburzeniami smaku. Wprowadzenie do jamy ustnej ruchomej protezy, przez dodatkowy uraz mechaniczny, prowadzi do zaostrzenia procesu chorobowego, przez co zwraca się dopiero uwagę na jego istnienie. Mogą w ten sposób powstawać pomyłki diagnostyczne, polegające na rozpoznaniu schorzenia, którego objawy są zjawiskiem wtórnym w stosunku do wcześniej przebiegającego procesu patologicznego.

Czytaj wszystko

Uiaz mechaniczny

Zdaniem większości autorów, zajmujących się zagadnieniem stomatopatii protetycznych, uraz mechaniczny w jego wielorakiej postaci jest jedną z głównych przyczyn powstawania tego schorzenia. Spiechowicz i Kowalska u ponad 80% pacjentów skierowanych do Kliniki Protetyki Stomatologicznej z błędnym rozpoznaniem uczulenia na tworzywo protezy jako przyczynę zmian określili uraz mechaniczny, przy czym głównym czynnikiem była szorstkość wewnętrznej, dowyrostkowej strony płyty protezy. Nyquist wymienia trzy główne przyczyny drażnienia mechanicznego: złe przyleganie protezy, niewłaściwą okluzję i wadliwą artykulację.

Czytaj wszystko

Działanie toksyczne

Działanie toksyczne resorbowanych przez tkanki metali daje obraz rumienia zapalnego połączonego z obrzękiem, najpierw w miejscach kontaktu z metalem, później uogólniającego się. Cechą charakterystyczną są przebarwienia błony śluzowej. W wywiadach chorzy skarżą się na dolegliwości ze strony układu pokarmowego, na brak łaknienia, na metaliczny smak w ustach.

Czytaj wszystko

Ash określił podstawowe wymogi

Ash określił podstawowe wymogi, jakimi powinny odpowiadać prawidłowo skonstruowane szyny zgryzowe. Są one następujące:

– 1. Brak jakichkolwiek zaburzeń utrudniających ruchy żuchwy, kiedy zęby są w kontakcie z nakładami okludalnymi szyny.

– 2. Umożliwienie przywodzenia żuchwy do pełnego zwarcia bez żadnych zaburzeń.

– 3. Umożliwienie łatwego zaadaptowania się do nowej wysokości zwarcia i położenia spoczynkowego.

Czytaj wszystko

Jak podaje Orlik-Grzybowska

Jak podaje Orlik-Grzybowska do 5-6 roku życia układ kostny narządu żucia pozostaje pod wpływem bodźców wzrostowych innych kości twarzy. Od 7 roku życia, czyli od okresu wymiany przednich zębów mlecznych na stałe, jest on już nieznaczny, gdyż pozostaje mu tylko 15-20% dynamicznej możliwości wzrostu. Ogranicza się w zasadzie do przemian wzrostowych w zakresie wyrostka zębodołowego.

Czytaj wszystko

Po zakończeniu leczenia i oddaniu protez

Po zakończeniu leczenia i oddaniu protez do użytkowania, pacjent po- winien być bezwzględnie poinformowany jak ma z nich korzystać, jak utrzymywać dobrą higienę jamy ustnej i protez oraz w jakich odstępach czasu należy- zgłaszać się na wizyty kontrolne. To ostatnie zalecenie dotyczy głównie protez ruchomych. Pacjenci użytkujący protezy ruchome częściowe, oprócz rutynowych zabiegów higienicznych, mają zalecane stosowanie profilaktyki fluorowej. Polega ona na płukaniu jamy ustnej np. 0,2% roztworem fluorku sodowego, pokrywaniu powierzchni zębów kontaktujących z protezą żelem zawierającym związki fluoru, wcieraniu past fluorowych czy szczotkowaniu zębów z użyciem past fluoryzowa-nych. Pacjent powinien być wyraźnie poinformowany o nieużytkowaniu protez ruchomych w ciągu nocy. W tym okresie protezy po umyciu należy przechowywać w roztworach łagodnych środków dezynfekujących, np. w 0,5% roztworze chlorheksydyny, 3% roztworze wody utlenionej lub podobnych. Dotyczy to również, a może przede wszystkim, protez całkowitych. Zgodnie z wynikami badań wielu autorów, całodobowe użytkowanie protez ruchomych jest jedną z przyczyn powstawania stomatopa- tii protetycznej.

Czytaj wszystko

Pacjent z patologicznym starciem zębów

I wizyta – 1) zbieranie wywiadu, – 2) badanie pacjenta, – 3) zaprogramowanie badań dodatkowych, – 4) wstępny plan leczenia, – 5) pobranie wycisków do modeli diagnostycznych.

W vjywiadzie należy starać się uzyskać informacje o przyczynach powstania nieprawidłowości (wrodzone, nabyte, mieszane), czasu, w którym wystąpiły objawy towarzyszące. Do objawów towarzyszących mogą

Czytaj wszystko

Leczenie protetyczne młodzieży w wieku od 12 do 18 lat

Leczenie protetyczne młodzieży w wieku od 12 do 18 lat. Leczenie protetyczne w najstarszej grupie wieku rozwojowego jest zbliżone, a po 16 roku życia identyczne z leczeniem dorosłych. Stosowane są te same rodzaje uzupełnień protetycznych, w zależności od wskazań. Leczenie może być dwuetapowe, najpierw wykonuje się protezy czasowe, a po 16 roku życia protezy długoczasowe, stałe i ruchome. Na przykład po uszkodzeniu korony klinicznej żywego zęba w pierwszym etapie wykonuje się tymczasową koronę akrylową, a po zakończeniu rozwoju narządu żucia koronę długoczasową, porcelanową lub złożoną. Podobnie postępuje się w przypadkach protez ruchomych najpierw wykonuje się protezę akrylową osiadającą lub podpartą, a następnie protezę szkieletową.

Czytaj wszystko

W protetycznym leczeniu

W przypadkach, gdy planuje się podwyższenie wysokości zwarcia i odbudowę lub stworzenie nowych warunków zwarciowych, podane wyżej zasady znajdują zastosowanie przy kształtowaniu warunków oklu- dalnych w protezach stałych lub ruchomych.

Kiedy planuje się postępowanie dwuetapowe z zastosowaniem tymczasowych protez nakładkowych, wyciski do modeli roboczych pobiera się zwykle na łyżkach standardowych masą alginatową. Na modelu roboczym technik wykonuje wzornik zwarciowy. Wykonuje się również wycisk zębów przeciwstawnych.

Czytaj wszystko