O skuteczności przeciwgrzybiczego działania

O skuteczności przeciwgrzybiczego działania trzech pierwszych leków donosiło wiele autorów. W przypadku stosowania pimafuciny Smosarska uzyskała ponad 90% całkowitych wyleczeń, stosując 1 i 2,5,% roztwór, Majewski i Macura 80%, podczas, gdy Spiechowicz i współprac, badając metodą podwójnie ślepej próby efektywność pimafuciny w porównaniu z placebo, określili skuteczność tego leku, przy wyłącznie farmakologicznej terapii, tylko na 33%. Podobne wyniki osiągnął Nairn, porównując skuteczność nystatyny i amfoterycyny B. Uważa je jednak za leki skuteczne, powodujące szybkie cofanie się objawów subiektywnych i obiektywnych, ale równocześnie zaobserwował liczne nawroty infekcji po stosunkowo krótkim czasie. Bergendal i Isacsson po 28 dniach od chwili rozpoczęcia leczenia stwierdzili wyraźną poprawę w obrazie klinicznym, ale badanie mykologiczne wykazało, że żaden z pacjentów nie został całkowicie wyleczony. Na podstawie tych i innych badań Bergendal twierdzi, że nystatyna nie powinna być stosowana w rutynowym leczeniu stomatopatii. Jest to jednak wniosek idący zbyt daleko.

Czytaj wszystko

Bates i Addy

Jak podaje Budtz-Jorgensen gromadzenie się płytki protez prowadzi do zmniejszania się wartości pH na błonie śluzowej podniebienia, a spożywanie węglowodanów sprzyja dalszemu spadkowi pH połączonemu z zaostrzaniem się stanu zapalnego i gwałtownym namnażaniem drożdża- ków na protezie.

Bates i Addy zwrócili uwagę, że bardziej liczne kolonie Candida dają się wyhodować z miejsc na protezie pokrytych płytką i uważają ją za pierwszoplanowy czynnik powodujący rozmnażanie grzybów drożdżopo- dobnych. Badania Arendorfa i Walkera wykazały jednak, że obecność C. albicans w płytce protez można wykryć tylko wówczas, gdy te drożdżaki znajdują się w ślinie, na języku i błonie śluzowej. Z tego faktu autorzy wysnuwają wniosek, że płytka protez nie jest pierwotnym źródłem infekcji, a tylko miejscem gdzie C. albicans znajduje dogodne warunki bytowania. Ze względu na współzależność pomiędzy higieną jamy ustnej i protez a odkładaniem się płytki w leczeniu i profilaktyce stomatopatii protetycznej szczególna uwaga powinna być zwrócona na te fakty.

Czytaj wszystko

Wykonanie protez długoczasowych

Protezy dlugoczasowe, zastępujące tymczasowe akrylowe protezy nakładkowe, mają za zadanie utrwalenie wyników pierwszego etapu leczenia protetycznego zaburzeń zwarcia, jak również rehabilitację układu sto- matognatycznego. Mogą to być uzupełnienia wyłącznie stałe, wyłącznie ruchome lub połączenie protez stałych z ruchomymi.

Utrwalenie wyników leczenia protezami stałymi ma miejsce w przypadkach niewielkich braków międzyzębowych, u pacjentów u których okres adaptacji do zgryzu konstrukcyjnego był szybki i bez powikłań. Protezy stałe, takie jak korony, mosty lub nakłady wykonuje się w no- wych warunkach zgryzowych, kształtując układ powierzchni okludal- nych i wysokość zwarcia według danych uzyskanych na protezach nakładkowych.

Czytaj wszystko

Profilaktyka stomatopatii protetycznych

Ze względu na dużą rolę urazu mechanicznego, infekcji grzybami droż- dżopodobnymi i płytki protez w powstawaniu i rozwoju stomatopatii protetycznych, co jest w dużej mierze związane z higieną jamy ustnej i uzupełnień protetycznych, głównym celem zabiegów profilaktycznych jest utrzymanie czystości w jamie ustnej i niedopuszczanie do odkładania się płytki nazębnej i płytki protez. Eliminację tLrazu mechanicznego osiąga się przez wykonanie protez o gładkich powierzchniach, posiadających dobre utrzymanie i stabilizację na podłożu.

Czytaj wszystko

Niekiedy na błonie śluzowej

Niekiedy na błonie śluzowej w stomatopatiach protetycznych można zauważyć niewielkie plamy pleśniawek, chociaż pleśniawki są również spotykane na zdrowej błonie śluzowej, jednak częściej u użytkujących protezy ruchome.

Jednym ze schorzeń, które mogą być następstwem stomatopatii protetycznych i w pewnym sensie traktowane jako jeden z ich przejawów, jest przewlekła kandydiaza, określona przez Cawsona jako Candida leukoplakia. W obrazie klinicznym zmiany charakteryzują się obecnością białawych płytek twardych i szorstkich w dotyku, o pobrzeżu nieregularnym, ale dobrze ograniczonym, często z otoczką przekrwienia. Po-dobnie jak we właściwych leukoplakiach, płytki nie dają się zeskrobać, ale ich fragmenty mogą być odłączane za pomocą ostrego instrumentu. Zmiany są głównie umiejscowione na policzkach, języku, podniebieniu, wargach i bardzo rzadko na dziąsłach. Badaniem mykologicznym stwierdza się w ślinie i wymazach z błon śluzowych obecność Candida albicans, które są również obecne w zwykłych stomatopatiach protetycznych. Należy dodać, że schorzenie to występuje głównie u mężczyzn pomiędzy 30 a 70 rokiem życia.

Czytaj wszystko

Nasuwa się w tym miejscu pytanie

Powyższy indeks jest pomocny przy ocenie przez lekarza problemu higieny jamy ustnej, z jakim spotyka się u danego pacjenta.

Nasuwa się w tym miejscu pytanie, jakie postępowanie mogłoby być najbardziej racjonalne dla zachowania zdrowej jamy ustnej u użytkowników ruchomych uzupełnień protetycznych, które, jak wiadomo, stwarzają potencjalne możliwości większego gromadzenia się płytki.

Czytaj wszystko

Szyny zgryzowe

Szyny zgryzowe są to konstrukcje stosowane zwykle przy pełnych lukach zębowych, pomocne w protetycznym leczeniu parafunkcji, miopa- tii, artropatii, bólów głowy pochodzenia mięśniowego oraz zapobieganiu nadmiernemu ścieraniu zębów, jak również w profilaktyce ww. schorzeń. Pokrywają one powierzchnie zwarciowe łuków zębowych, zmieniając na korzystniejsze dotychczas istniejące stosunki okludalne. Wykonuje się je częściej w szczęce niż w żuchwie, zwykle do użytku w czasie nocy, chociaż w niektórych przypadkach użytkowane są również całodobowo. Wykonuje się je przeważnie z przezroczystego tworzywa •akrylowego, polimeryzowanego chemicznie lub termicznie. W razie istnienia wskazań wykonuje się je również z elastycznego akrylu lub z silikonu. Z miękkiego tworzywa wykonuje się np. szyny ochronne dla pięściarzy.

Czytaj wszystko

Leczenie farmakologiczne

U pacjentów z ogólnie złym stanem zdrowia, po leczeniu antybiotykami, kortykosteroidami, po radio- i chemioterapii w następstwie nowotworów u osobników niedorozwiniętych, u których stwierdzi się objawy stoma- topatii protetycznej powikłanej infekcją Candida albicans, oraz w przypadkach innych niż wyżej opisane, kiedy grzyby drożdżopodobne oprócz wymazów z podniebienia dają się również wyhodować z błony śluzowej policzka, języka czy gardła, samo leczenie nie jest skuteczne i należy zastosować leki przeciwgrzybicze.

Czytaj wszystko

Według Zarba

Według Zarba i współprac, szyny zgryzowe mogą być określane jako konstrukcje umożliwiające: 1) aktywne repozycjonowanie żuchwy w jakimkolwiek teoretycznie zalecanym układzie w stosunku do szczęki,

– 2) przerywanie nawyków zwarciowych przez ustanowienie nowych stosunków pomiędzy guzkami i bruzdami zębów przeciwstawnych, 3) odzyskanie przez narząd żucia stanu wygody jako podstawy dla dalszej przebudowy zwarcia.

Czytaj wszystko

U dzieci do 6 roku życia

U dzieci do 6 roku życia stosowane są zazwyczaj protezy ruchome częściowe, rzadziej całkowite, w miarę możliwości pozbawione klamer, ewentualnie z klamrami grotowymi lub Adamsa. Zadowalające utrzymanie można uzyskać na drodze adhezji i kohezji płyty protezy do podłoża oraz przez zaadaptowanie się pacjenta, z czym dzieci zwykle nie mają kłopotów.

Płyta protezy powinna być lekka i cienka, tak aby nie zmniejszała pojemności jamy ustnej i była wygodna w użytkowaniu. W celu nieha- mowania wzrostu szczęki protezę konstruuje się zwykle bez płyty przedsionkowej. Jeżeli jest ona niezbędna (proteza całkowita), to powinna być stosunkowo krótka, a proteza często wymieniana.

Czytaj wszystko

W badaniu zewnątrzustnym

W badaniu zewnątrzustnym zwraca się uwagę na zmiany w proporcjach rysów twarzy (skrócenie dolnego odcinka), ewentualne uwypuklenia, zapadnięcia czy inne widoczne nieprawidłowości. W badaniu wewnątrzustnym weryfikuje się subiektywne doznania pacjenta ze stanem faktycznym. Szczególną uwagę zwraca się na przebieg powierzchni zwarciowych, na obecność węzłów urazowych, ilości, jakości i rozmieszczenia resztkowego uzębienia oraz na stan błony śluzowej i przyzębia.

Czytaj wszystko

W przypadkach zgryzów głębokich

W przypadkach zgryzów głębokich w celu ochrony przed bólem w stawach sż lub w tkankach miękkich okołozębowych, spowodowanym nagryzaniem zębów przeciwstawnych, lub też niekiedy ze względów estetycznych u niektórych pacjentów wytwarza się odruch obronny polegający na nawykowym ustawianiu żuchwy w podniesionym zwarciu. W takich przypadkach postępowanie może być jednoetapowe, polegające na wykonaniu szkieletowej protezy nakładkowej pierwszego typu.

Czytaj wszystko

Sposoby postępowania w leczeniu skojarzonym

Sposoby postępowania w leczeniu skojarzonym. W pierwszym rozpoczyna się leczenie farmakologiczne przez nakraplanie zawiesiny antybiotyku przeciwgrzybiczego na starą protezę, które prowadzi się przez dwa tygodnie. W tym czasie wykonuje się nową protezę i oddaje pacjentowi, a następnie przez kolejny tydzień kontynuuje nakraplanie, ale już na nowej protezie. W ten sposób unika się zainfekowania nowej protezy przez istniejące jeszcze w jamie ustnej kolonie grzybów drożdżopodob- nych.

Czytaj wszystko

Przedłużająca się długość ludzkiego życia

Przedłużająca się długość ludzkiego życia i rozwój lecznictwa protetycznego sprawiły, że coraz więcej ludzi i przez coraz dłuższy czas użytkuje protezy ruchome płytowe. Kotilainen podaje, że w Finlandii około 40% dorosłej populacji użytkuje protezy ruchome, a w grupie wiekowej powyżej 76 lat liczba ta wzrasta do 89,6%. Budtz-Jorgensen i współprac, na podstawie badań epidemiologicznych przeprowadzonych w Danii stwierdzili występowanie stomatopatii protetycznej u 65% dorosłych użytkowników protez ruchomych. Według Deeley (cyt. Spiechowicz 1973) w St. Zjedli. AP rocznie wykonuje się około 10 milionów ruchomych uzupełnień protetycznych, z czego od 23 do 58% pacjentów źle toleruje użytkowane przez siebie protezy. W Polsce w ciągu roku wykonuje się około milion protez ruchomych, z których wiele jest źle tolerowanych przez pacjentów i liczba zmian w podłożu jest również bardzo duża. Z uwagi na powyższe, poznanie przyczyn powstawania stomatopatii protetycznych, metod ich rozpoznawania i różnicowania oraz profilaktyki i leczenia tego schorzenia jest bardzo istotne dla zdrowia jednostki i społeczeństwa.

Czytaj wszystko

Utrwalenie wyników pierwszego etapu leczenia

Utrwalenie wyników pierwszego etapu leczenia protezą nakładkową, uzupełnieniami stałymi i ruchomymi: a – jama ustna przed leczeniem, b – jama ustna po leczeniu i rehabilitacji.

Protezy nakładkowe pozwalają uzyskać korzystne wyniki w leczeniu głębokich zgryzów urazowych, w parodontopatiach przez zastosowanie nakładów do szynoprotez. Nieznaczne podniesienie wysokości zwarcia w przypadkach parodontopatii pozwala na rozklinowanie zębów przeciwstawnych w zwarciu centralnym, co zmniejsza lub znosi urazy ozębnowe podczas bocznych ruchów żuchwy. Protezy nakładkowe są również skuteczne w protetycznym leczeniu’ artropatii powstałej w wyniku obniżenia wysokości zwarcia, jak również w hipodoncji i rozszczepach podniebienia i związanych z nimi zaburzeniach zgryzowych.

Czytaj wszystko