Akromegalia

Akromegalię młodzieńczą występującą w 16-18 roku życia, a szczególnie akromegalię wieku dojrzałego (25-35 r. ż.) cechuje zinaczme powiększenie języka oraz szczęki i żuchwy. Ze względu na to, że wielkość zębów nie zmienia się, ą wzrastają tylko kości szczęki i żuchwy, między poszczególnymi koronami zębowymi powstają wolne przestrzenie. Wymiary twarzy, szczególnie pionowe i przednio-tylne ulegają powiększeniu. Ruchy żuchwy ku tyłowi są klinicznie nieistwierdzalne, natomiast ku przodowi swobodne. Zmiany w budowie twarzy i we wzajemnym układzie łuków zębowych stanowią podstawę do rozpoznania iprogenii, powikłanej często zgryzem całkowitym otwartym.

Czytaj wszystko

całkowity częściowy rzekomy całkowity częściowy rzekomy

Tyłozgryzy (disloocclusio) cechuje cofnięcie luku zębowego dolnego w stosunku do łuku górnego przy prawidłowym układzie przednio- tylnym trzonu żuchwy i szczęki.

Tyłozgryz wynikający z zahamow.ania wzrostu doprzedniego całego łuku zębowego dolnego określa się jako całkowity, jeśli zaś zahamowaniu ulega wzrost tylko przedniej części łuku zębowego dolnego, to jest to tyłozgryz częściowy. W tyłozgryzie całkowitym trzonowce dolne są przesunięte ku tyłowi w stosunku do górnych, natomiast w tyło- zgryzie częściowym położenie ich jest prawidłowe. Tyłozgryz, uwarunkowany przesunięciem ku przodowi górnego łuku zębowego (n.p. w związku z ‚obecnością zębów nadliczbowych), określa się jako rzeko

Czytaj wszystko

Zaburzenia narządu żucia

wołujących zaburzenia narządu żucia, a warunkiem ułatwiającym i przy-śpieszającym — wczesny okres rozwoju, dobry stan układu nerwowego i wewnątrzwydzielniczego oraz sprzyjające warunki bytowe.

Leczenie retencyjne przeprowadza się stosując ćwiczenia mięśniowe lub aparaty ortodontyczne, a w niektórych przypadkach Uzupełnienia protetyczne.

W okresie retencji ćwiczenia powinny tylko utrzymywać uzyskany stan równowagi mięśniowej. Aparaty retencyjne nie powinny wywiązywać siły mechanicznej i wpływać na zmianę napięcia i kierunku działania mięśni, powinny natomiast przez swą budowę utrzymywać uzyskane zmiany w okluzji, nie ograniczając przy tym czynności narządu żucia.

Czytaj wszystko

Przeciwdziałanie skutkom przedwczesnej utraty uzębienia mlecznego

Przeciwdziałanie skutkom przedwczesnej utraty uzębienia mlecznego jest możliwe dzięki stasowaniu protez dziecięcych, uwzględniających szybkie tempo zjawisk rozwojowo-wzrostowych narządu żucia.

W przypadkach konieczności usunięcia tzębów mlecznych lub ioh utraty na skutek urazów uzupełnia się braki przede wszystkim w celu zapobieżenia przesuwaniu się pozostałych zębów i utrzymania miejsca dla jeszcze nie wyrżniętych zębów stałych oraz w celu zachowania prawidłowej poistaci okluizji i utrzymania sprawności czynnościowej narządu żucia. Uzupełnienia protetyczne są wskazane wówczas, gdy zawiązki zębów stałych są jeszcze dość znacznie oddalone od wolnych brzegów dziąseł. Protezy zębowe dziecięce mogą również zapobiegać powstawaniu zaburzeń narządu żucia w przypadkach wrodzonych braków zawiązków zębowych.

Czytaj wszystko

Mięśnie u dzieci krzywiczych

Mięśnie u dzieci krzywiczych są słabo rozwinięte, a napięcie ich obniżone, przy czym stopień hipotonii bywa różny. Zwolnione i nierównomierne odkładanie się soli wapniowo-fosforo- wych opóźnia ząbkowanie i powadiuje nieprawidłowości W budowie szkliwa, szczególnie siekaczy i kłów oraz zębów szóstych, a w kośćcu przyczynia się do zbyt długiego utrzymywania się i nadmiernego bujania tkanki kostnawej i chrzęstnawej oraz do powstawania ognisk rozmiękczenia. Zaburzenia w mineralizacji Lkanki kostnej ujawniają się w postaci zgrubień i ścieńczeń, nazywanych pierwotnymi zniekształ-ceniami krzywiczymi. Poza zniekształceniami pierwotnymi wytwarzają się jeszcze zniekształcenia wtórne kośóca, powstające pod wpływem działania siły mięśni i siły ciężkości oraz ciśnienia tkankowego i atmosferycznego. Wtórne zniekształcenia są tym poważniejsze im działanie wymienionych sił odbiega bardziej od warunków fizjologicznych i im dłużej trwa. Należy podkreślić, że większą rolę odgrywa długotrwałość i jednokierunkowość tych sił niż ich bezwzględna wielkość.

Czytaj wszystko

Leczenie torbieli korzeniowych

Leczenie torbieli korzeniowych i za- wiązkoiwych jest analogiczne i. polega na wgło- bieniu torbieli lub jej całkowitym wyłuszczenau. Operacja wgłobienia (cystotomia, operacja Partsch I) wskazana jest w przypadku średnich Ryc. 146. Schemat wgło- i dużych torbieli. Polega ona na wycięciu przed- bienia torbieli,

niej ściany torbieli i wgłohieniu jej do wnętrza. W ten sposób następuje szerokie otwarcie jamy torbieli i przekształcenie jej w dodatkowy uchyłek jamy ustnej. Szerokie otwarcie torbieli znosi ciśnienie i umożliwia odbudowę tkanki kostnej.

Czytaj wszystko

Pzedwczesna utrata drugiego trzonowca

Największą wagę przywiązuje się na ogół do przedwczesnej utraty drugiego trzonowca mlecznego i pierwszego trzonowca stałego, gdyż utrata tych zębów pociąga za sobą skutki bardziej rozległe niż utrata innych.

Zaburzenia okluzji po przedwczesnej utracie zębów najczęściej powstają w przypadkach skrócenia tylko jednego z łuków zębowych. Skrócenie górnego łuku powoduje wówczas przodozgryz rzekomy lub zgryz krzyżowy, a skrócenie dolnego łuku – tyłozgryz rzekomy lub zgryz przewieszony.

Czytaj wszystko

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA

Szczęka z lukiem zębów górnych, żuchwa z łukiem zębów dolnych, staw skroniowo-żuchwowy oraz mięśnie przywodzące i opuszczające żuchwę stanowią główne elementy narządu żucia, będące ze sobą w ścisłej współzależności czynnościowej,

W warunkach prawidłowych górny łuk zębowy jest większy od dolnego luku zębowego, wskutek czego luk zębów górnych przykrywa łuk zębów dolnych. Prawidłowe ukształtowanie obu łuków zębowych, ich prawidłowe zetknięcie w spoczynku, czyli zwarcie (occlusio), oiraz ich prawidłowy kontakt w czasie ruchów żucia, czyli zgryz (articulatio), decydują o sprawności działania narządu żucia. Należy podkreślić, że istnieje ścisła współzależność między kształtem, zębów, rodzajem zgryzu i ukształtowaniem stawów skroniowo-żuchwowych.

Czytaj wszystko

Ruchome protezy

Ruchome protezy osiadające wskutek ucisku płyty na przyzębie zachowanych zębów pacjenta są niejednokrotnie przyczyną powodującą lub pogłębiającą schorzenia przyzębia. W podobnych przypadkach należy stasować, jeśli to jest możliwe, płyty ograniczone, odsłaniające tkanki przyzębia.

Ruchome protezy stomatologiczne o rozległych płytach podstawowych (protezy osiadającej niejednokrotnie są przyczyną c h o rób podniebienia, języka, dna jamy ustnej oraz błony śluzowej warg, policzków i wyrostków zębodoło- w y c h.

Czytaj wszystko

Okres żłobka

Okres żłobka (od 2 do 3 roku życia): po wyrżnięciu się czterech kłów i ośmiu trzonowców mlecznych łuki zębowe są ciągłe i półkoliste. Okluzja mlecznych łuków zębowych charakteryzuje się dachówkowatym zachodzeniem zębów górnych na dolne oraz tym, że przyśrodkowy siekacz dolny i drugi trzonowiec górny zwierają się tylko z jednym zębem przeciwległym jednoimiennym, zaś każdy z pozostałych zębów zwiera się z dwoma przeciwległymi. Tylne ściany drugich trzonowców górnych i dolnych znajdują się w jednej płaszczyźnie pionowej. Ostatnia cecha ma duże znaczenie w określaniu przesunięć przednio-tylnych obu łuków zębowych.

Czytaj wszystko

Usuwanie zębów

W ramach protetycznego przygotowania jamy ustnej do protegowania lekarz dentysta protetyk decyduje również odnośnie do usunięcia zębów czasem ,nawet zupełnie zdrowych d dobrze umocowanych w zę- bodołach. Dotyczy to przede wszystkim zębów o osiach długich tak znacznie nachylonych, że poprawne protezowanie staje się niemożliwe, zębów ustawionych poza lukiem zębowym oraz takich, które szpecą pacjenta, a uzyskanie odpowiedniego kształtu, wielkości i koloru tych zębów nie daje się uzyskać przez wykonanie uzupełnień protetycznych.

Czytaj wszystko

Mioterapia

Mioterapią i aparaty czynnościowe są sz-czególnie odpowiednie dla przeprowadzenia leczenia wczesnego. W leczeniu natomiast późnym właściwsze będą aparaty tzw. czynne, czyli takie, które wywiązują siłę mechaniczną, a szczególnie aparaty o charakterze mieszanym, to jest takie, które dzięki swej konstrukcji wciągają do leczenliia siłę mięśni i jednocześnie wywiązują siłę mechaniczną.

Czytaj wszystko

PROFILAKTYKA ORTODONTYCZNA

Celem profilaktyki ortodontycznej jest zabezpieczenie przed powstaniem nieprawidłowości w budowie i czynnościach narządu żucia. Zabezpieczenie to polega na usunięciu, szczególnie w okresie rozwojo- wo-wzrostowym, czynników wpływających szkodliwie na narząd żucia i na równoczesnym wzmacnianiu czynników wpływających na niego korzystnie. Z tego założenia wynika, że podstawą profilaktyki ortodontycznej powinna być znajomość zarówno warunków i oznak prawidłowego przebiegu zjawisk rozwojowo-wzrostowych, jak i etiologii nie-prawidłowości narządu żucia.

Czytaj wszystko

Nagryzanie yzka

Dość trudno jest odzwyczaić dzieci od ssania i nagryzania języka. Ten nawyk wymaga stosowania aparatów, które przez swą budowę uniemożliwiają wsuwanie języka między łuki zębowe i jednocześnie powodują jego układanie się w jamie ustnej właściwej. Mogą to być w zależności od przypadku płytki przedsionkowe lub płytki podnie- bienne z zaporami dla języka.

Przejście z nawykowego oddychania ustnego na oddychanie przez nos nie jest łatwe mimo anatomicznej drożności górnych dróg oddechowych. Przywrócenie prawidłowego zespołu odruchów oraz wyrównanie powstałych nieprawidłowości w budowie narządu żucia i przywrócenie sprawności czynnościowej mięśni warg, policzków, języka i skrzydełek nosa wymaga wielu zabiegów, stosowanych przez dłuższy okres czasu oraz staranności ze strony pacjenta i jego rodziców.

Czytaj wszystko

Zachowawcze przygotowanie jamy ustnej do protezowania

Zachowawcze przygotowanie jamy ustnej do protezowania Oibejmuje wyleczenie zębów dotkniętych próchnicą, sprawdzenie poprawności wyleczenia zębów wymiażdżonych, wyleczenie zmian chorobowych błony śluzowej jamy ustnej oraz leczenie ewentualnych, chorób przyzębia, przy czym kamień mazęibny powinien być zawsze usunięty.

Chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej -do protezowania ziostało omówione w odpowiednim rozdziale niniejszego podręcznika. Protetyczne przygotowanie jamy ustnej do protezowania polega na przystosowaniu istniejących warunków w jamie ustnej do przyjęcia protezy. Na przykład w wyniku zmian powstałych w układzie zębowo- -szczękowym poszczególne pozostałe zęby mogą być wydłużone (braik zębów przeciwstawnych) lub skrócone (np. nadmierne patologiczne starcie) w stosunku do powierzchni zgryzowej wytyczonej za pomocą wz om ików wosk owy c h.

Czytaj wszystko