Nasuwa się w tym miejscu pytanie

Powyższy indeks jest pomocny przy ocenie przez lekarza problemu higieny jamy ustnej, z jakim spotyka się u danego pacjenta.

Nasuwa się w tym miejscu pytanie, jakie postępowanie mogłoby być najbardziej racjonalne dla zachowania zdrowej jamy ustnej u użytkowników ruchomych uzupełnień protetycznych, które, jak wiadomo, stwarzają potencjalne możliwości większego gromadzenia się płytki.

Sprawą niezmiernie istotną jest stomatologiczne wychowanie pacjenta, który powinien być w pełni świadomy korzyści, jakie uzyskuje z otrzymanych protez, ale również powinien znać towarzyszące im zagrożenia. Przez wychowanie stomatologiczne należy dążyć, aby pacjent uzyskał wewnętrzną motywację, stosował się do zaleceń lekarza i utrzymywał właściwy reżim higieniczny, zarówno w odniesieniu do jamy ustnej, jak i użytkowanych protez. Tymczasem, jak podaje Tarbet opierając się na obserwacjach własnych i badaniach innych autorów, w la-, tach 1977 i 1978 w obserwowanych grupach odpowiednio 65 i 40,8:°/d pacjentów nigdy nie otrzymało żadnych instrukcji odnośnie do właściwej pielęgnacji swoich uzupełnień protetycznych. Dane te ilustrują aktualną sytuację i skalę problemu oraz zadania, jakie mają do wykonania lekarze stomatolodzy wraz ze współpracującymi z nimi zespołami. ośrodkach zagranicznych pacjentom, którzy pomimo motywacji i instrukcji nie starają się doprowadzić jamy ustnej do dobrego stanu higienicznego odmawia się wykonywania protez szkieletowych, oferując w zamian protezy płytowe osiadające.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>