Category Medycyna

Tymczasowa proteza nakładkowa

Tymczasowa proteza nakładkowa z uwagi na materiał, z jakiego jest wvkonana. iak również na iei budowę, wywiera niekorzystny wpływ na

Pacjenci powinni być informowani o konieczności bezwzględnego przestrzegania terminów wizyt kontrolnych i o skutkach wynikających z nieprzestrzegania tych terminów. Pierwsza wizyta kontrolna powinna następować po 24-48 godzinach. W tym okresie pacjent częściowo adaptuje się do nowych warunków i ma już pewne uwagi dotyczące użytkowanej protezy, czy protez. Drugą wizytę wyznacza się po tygodniu od pierwszej, trzecią w odstępie dwutygodniowym. Terminy wizyt nie są sztywne i mogą być przez lekarza zmieniane w zależności od zaistniałych okoliczności. Przed upływem trzech miesięcy pacjent powinien się zgłosić w celu wykonania uzupełnień długoczasowych, utrwalających wyniki leczenia osiągnięte protezami tymczasowymi.

Czytaj wszystko

Objawy kliniczne stomatopatii protetycznych

Użytkowanie protez płytowych osiadających wywiera wpływ na tkanki podłoża protetycznego, a zwłaszcza na błonę śluzową. Wpływ ten, jak twierdzi Józefowicz, może powodować pewne negatywne zmiany w postaci zmniejszenia wysokości wyrostka zębodołowego, jak również zmiany pozytywne polegające na zwiększeniu grubości i podatności powłoki ślu- zówkowo-okostnowej.

Czytaj wszystko

Al-Drouby

Al-Drouby podał szereg przypadków skutecznego leczenia Candida leukoplakia z zastosowaniem krioterapii. U żadnego z leczonych 10 pacjentów po sześciu latach obserwacji nie stwierdził nawrotów schorzenia.

Postępowanie protetyczne w przypadkach leczenia chirurgicznego może być dwojakie. Pobiera się wycisk przed zabiegiem chirurgicznym, na modelu roboczym usuwa nierówności (w odcinku przerośniętej tkanki), wygładza powierzchnię i wykonuje protezę, która zostaje osadzona w jamie ustnej bezpośrednio po zabiegu. W drugim przypadku starą protezę po kilku dniach po zabiegu podściela się materiałem do biologicznej odnowy tkanek i po całkowitym wygojeniu podłoża pobiera wycisk i wykonuje nową protezę.

Czytaj wszystko

Według Arendorfa i Walkera

Jak już wspomniano, Candida albicans spotyka się u osób zdrowych nie użytkujących protez, ale znacznie częściej i większą liczbę kolonii u użytkowników protez ruchomych z objawami stomatopatii protetycznej. Candida albicans w postaci blastosporowej jest wykrywany w ilości od 10 do 50% wśród zdrowej populacji.

Według Arendorfa i Walkera liczba zdrowych nosicieli Candida albicans jest większa wśród palaczy tytoniu oraz występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn. U tych nosicieli grzyby drożdżopodobne nie wywołują żadnych objawów, ale w pewnych warunkach mogą się one gwałtownie namnażać, stając się przyczyną lokalnych zakażeń, w czasie których rozwijają się formy nitkowatej grzybni (postać pseudomycelial- na). W pewnych, na szczęście rzadkich przypadkach, kiedy immunologiczny system organizmu jest uszkodzony, infekcja rozprzestrzenia się- na organy wewnętrzne, a rokowanie jest dla chorego niepomyślne (Axell i Rundquist 1983).

Czytaj wszystko

Przy schorzeniach ogólnoustrojowych

W przypadkach grzybicy jamy ustnej, której uraz ze strony protezy stwarza sprzyjające warunki do rozwoju, zmiany chorobowe są rozleg- lejsze i mogą obejmować cały teren protezowany, przechodząc niekiedy poza jego obręb. Dla postawienia rozpoznania należy wykonać badania mykologiczne jedną z podanych wcześniej metod.

Przy schorzeniach ogólnoustrojowych właściwe różnicowanie ułatwiają dane z wywiadu oraz występujące poza jamą ustną schorzenia innych narządów. W tej grupie schorzeń należy zwrócić uwagę na niedobory składników z grupy witaminy B, które wywierają znaczny wpływ na procesy patologiczne w błonie śluzowej jamy ustnej. Przy ich niedoborze może dochodzić do głębokiego pękania kątów ust, w wymazach nie stwierdza się wówczas obecności Candida albicans.

Czytaj wszystko

Kuhlke i Drennon

Kuhlke i Drennon stosowali mosty typu Rochetta dla pacjentów od 13 roku życia i po trzyletnich obserwacjach stwierdzili co następuje. Mosty tego rodzaju nie wymagają szlifowania zębów i dlatego są wskazane dla młodocianych. Mogą być usuwane bez szkoły dla tkanek zęba,

Most metalowy licowany napaloną porcelaną uzupełniający również brak części dziąsła, wykonany u pacjenta z zamkniętym rozszczepem podniebienia: a – zęby przygotowane do wykonania mostu, b – most trwale osadzony w jamie ustnej. które po wytrawieniu ulegają ponownej remineralizacji. Mosty te są bardziej ekonomiczne niż mosty tradycyjne. Nie wpływają szkodliwie na przyzębie. Można je stosować z powodzeniem, zwłaszcza w odcinku zębów przednich, dla odbudowy jednego lub więcej zębów siecznych, zarówno w szczęce, jak i w żuchwie.

Czytaj wszystko

Ustalenia położenia żuchwy

Ustalenia położenia żuchwy w zgryzie konstrukcyjnym można dokonać na pierwszym posiedzeniu, przez zastosowanie stentsowych kęsków zwarciowych, które wprowadza się do jamy ustnej tuż przed zrobieniem odnośnego zdjęcia tomograficznego. W sytuacji, kiedy ustalenie zwarcia w zgryzie konstrukcyjnym napotyka trudności, technik na modelu diag- długo powinien trwać pierwszy etap leczenia i jak częste wizyty kontrolne? Czy użytkowane dotychczas protezy stałe mogą pozostać w jamie ustnej, czy też należy je usunąć?

Czytaj wszystko

STOMATOPATSE PROTETYCZNE

Mianem stomatopatii protetycznej określa się zmiany w błonie śluzowej jamy ustnej związane przyczynowo z użytkowaniem protez stomatologicznych najczęściej ruchomych częściowych i całkowitych, wykonanych z tworzywa akrylowego. Stomatopatia protetyczna może być również, chociaż znacznie rzadziej, wywołana obecnością w jamie ustnej stałych uzupełnień protetycznych lub wypełnień ubytków zębowych. Prorok wykryła infekcję grzybami drożdżopodobnymi, występującą w przebiegu stomatopatii protetycznych u 62% pacjentów użytkujących protezy stałe, u 86% użytkujących protezy ruchome płytowe w porównaniu z 44% w grupie kontrolnej nie posiadającej żadnych uzupełnień protetycznych.

Czytaj wszystko

Budtz-Jorgensen

Budtz-Jorgensen do usuwania płytki protez używał enzymatycznych środków czyszczących, w których przechowywał protezy. Okazały się one pomocne, ale nie zastępowały mechanicznego czyszczenia protez.

W celu zapobiegania powstawaniu stomatopatii protetycznych, pacjenci powinni stosować się do następujących zaleceń: protezy po każdym posiłku, a zwłaszcza przed snem, powinny być starannie czyszczone szczoteczką i mydłem oraz spłukiwane bieżącą wodą. W ciągu nocy nie powinny być użytkowane, lecz przechowywane w 0,2% roztworze chlorheksydyny lub 0,5% podchlorynu sodowego. Rano ponownie powinny być umyte i spłukane wodą. Okresowe kontrole u lekarza pozwolą wyeliminować czynniki sprzyjające powstawaniu urazu mechanicznego.

Czytaj wszystko

Niekiedy na błonie śluzowej

Pomocna przebiegowi stomatopatii protetycznych jest czynnikiem sprzyjającym powstawaniu i utrwalaniu się zapaleń kątów ust. Zaburzenia w gospodarce żelazem i niedobór wit. B również ułatwiają powstanie tej jednostki chorobowej.

Niekiedy na błonie śluzowej w stomatopatiach protetycznych można zauważyć niewielkie plamy pleśniawek, chociaż pleśniawki są również spotykane na zdrowej błonie śluzowej, jednak częściej u użytkujących protezy ruchome.

Czytaj wszystko

Działanie czynników bakteryjnych

Jama ustna jest zbiornikiem drobnoustrojów, a wprowadzenie protez zmieniających biocenozę środowiska może przyczyniać się do ich znacznego rozwoju. Akrylowe tworzywo protezy nie posiada jednorodnej struktury i ma właściwości wchłaniania wody i pęcznienia tak, że zmiana wagi tworzywa może dochodzić do 1,5%. Niejednorodność powierzchniowa i wewnętrzna akrylu w połączeniu z wilgotnością i podwyższoną temperaturą stwarzają korzystne warunki dla osadzania się i rozwoju drobnoustrojów. Jałowe protezy wprowadzone do jamy ustnej już po krótkim okresie ich użytkowania zostają zainfekowane florą bakteryjną, która znajduje tam dogodne warunki bytowania.

Czytaj wszystko

Procent wykrywanych infekcji

Procent wykrywanych infekcji grzybami drożdżopodobnymi bytującymi w jamie ustnej różni się również w zależności od zastosowanej metody. Czułość metody odgrywa ważną rolę w wykrywalności infekcji u nosicieli Candida albicans, tzn. u osób ze zdrową klinicznie błoną śluzową, zarówno bezzębnych, jak i częściowo uzębionych użytkujących protezy stomatologiczne.

Czytaj wszystko

O skuteczności przeciwgrzybiczego działania

O skuteczności przeciwgrzybiczego działania trzech pierwszych leków donosiło wiele autorów. W przypadku stosowania pimafuciny Smosarska uzyskała ponad 90% całkowitych wyleczeń, stosując 1 i 2,5,% roztwór, Majewski i Macura 80%, podczas, gdy Spiechowicz i współprac, badając metodą podwójnie ślepej próby efektywność pimafuciny w porównaniu z placebo, określili skuteczność tego leku, przy wyłącznie farmakologicznej terapii, tylko na 33%. Podobne wyniki osiągnął Nairn, porównując skuteczność nystatyny i amfoterycyny B. Uważa je jednak za leki skuteczne, powodujące szybkie cofanie się objawów subiektywnych i obiektywnych, ale równocześnie zaobserwował liczne nawroty infekcji po stosunkowo krótkim czasie. Bergendal i Isacsson po 28 dniach od chwili rozpoczęcia leczenia stwierdzili wyraźną poprawę w obrazie klinicznym, ale badanie mykologiczne wykazało, że żaden z pacjentów nie został całkowicie wyleczony. Na podstawie tych i innych badań Bergendal twierdzi, że nystatyna nie powinna być stosowana w rutynowym leczeniu stomatopatii. Jest to jednak wniosek idący zbyt daleko.

Czytaj wszystko

Bates i Addy

Jak podaje Budtz-Jorgensen gromadzenie się płytki protez prowadzi do zmniejszania się wartości pH na błonie śluzowej podniebienia, a spożywanie węglowodanów sprzyja dalszemu spadkowi pH połączonemu z zaostrzaniem się stanu zapalnego i gwałtownym namnażaniem drożdża- ków na protezie.

Bates i Addy zwrócili uwagę, że bardziej liczne kolonie Candida dają się wyhodować z miejsc na protezie pokrytych płytką i uważają ją za pierwszoplanowy czynnik powodujący rozmnażanie grzybów drożdżopo- dobnych. Badania Arendorfa i Walkera wykazały jednak, że obecność C. albicans w płytce protez można wykryć tylko wówczas, gdy te drożdżaki znajdują się w ślinie, na języku i błonie śluzowej. Z tego faktu autorzy wysnuwają wniosek, że płytka protez nie jest pierwotnym źródłem infekcji, a tylko miejscem gdzie C. albicans znajduje dogodne warunki bytowania. Ze względu na współzależność pomiędzy higieną jamy ustnej i protez a odkładaniem się płytki w leczeniu i profilaktyce stomatopatii protetycznej szczególna uwaga powinna być zwrócona na te fakty.

Czytaj wszystko

Wykonanie protez długoczasowych

Protezy dlugoczasowe, zastępujące tymczasowe akrylowe protezy nakładkowe, mają za zadanie utrwalenie wyników pierwszego etapu leczenia protetycznego zaburzeń zwarcia, jak również rehabilitację układu sto- matognatycznego. Mogą to być uzupełnienia wyłącznie stałe, wyłącznie ruchome lub połączenie protez stałych z ruchomymi.

Utrwalenie wyników leczenia protezami stałymi ma miejsce w przypadkach niewielkich braków międzyzębowych, u pacjentów u których okres adaptacji do zgryzu konstrukcyjnego był szybki i bez powikłań. Protezy stałe, takie jak korony, mosty lub nakłady wykonuje się w no- wych warunkach zgryzowych, kształtując układ powierzchni okludal- nych i wysokość zwarcia według danych uzyskanych na protezach nakładkowych.

Czytaj wszystko