Braki w uzębieniu

Jedynie Kantorowicz (Niemcy) traktuje powyższe zagadnienie mniej rygorystycznie, wiążąc wskazania do uzupełniania małych braków w uzębieniu ze skargami pacjenta na trudności w żuciu pokarmów oraz na zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego.

Szkoła radziecka (Łukomski, Kate, Betelman i in.) uważa, że małych braków uzębienia nie należy uzupełniać, o ile wydolność żucia u danego pacjenta zmniejszyła się nie więcej niż o 15 – 20%, jeśli pacjent nie odczuwa dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego i jeżeli wzajemny stosunek zębów przeciwstawnych graniczących z powstałą w łuku zębowym luką jest ustabilizowany w zwarciu i w zgryzie

przerwanie ciągłości łuku zębowego nie może spowodować zmian w układzie zębowo-szczękowym. Pacjenta .należy poddać leczeniu protetycznemu, jeśli obniżenie wydolności żucia przekracza 20%, o ile pacjent cierpi na schorzenie przewodu pokarmowego lub jeżeli małe braki w uzębieniu dotyczą przedniego odcinka łuku zębowego1.

Na ogół polscy autorzy przyjęli zasadę, że ocenę konieczności pro- tezowania małych braków uzębienia należy rozpatrywać indywidualnie, zależnie od warunków panujących w jamie ustnej pacjenta. Z jednej bowiem strony protezowanie powinno mieć charakter profilaktyczny, zapobiegający powstawaniu zmian w układzie zębowo-szczękowym, z drugiej strony nie należy zapominać, że obecność każdej protezy w jamie ustnej nie jest obojętna dla ustroju ludzkiego i często zasto

sowanie protezy uzupełniającej niewielkie braki uzębienia może przynieść pacjentowi więcej szkody niż korzyści. Inaczej przedstawia się zagadnienie wskazań do protezowania u dzieci i młodocianych. W ostatnich latach ustalił się pogląd, że nawet najmniejsze braki uzębienia należy poddać leczeniu protetycznemu (poza brakami powstałymi wskutek naturalnej wymiany uzębienia mlecznego na stałe). Konieczność uzupełniania braków zębowych tłumaczy się znaczną w młodym wieku podatnością kości szczęki i żuchwy, prowadzącą do powstania dużo większych zniekształceń układu zębowo-szczę- kowego, niż ma to miejsce u osób dorosłych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>